ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਬਣਗੀ ਵੀਡੀਓ

Uncategorized

ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੀ ਸੀਟੀ ਵੀ ਰਿ ਕੋਰਡਿੰ ਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਰਿਕੋ ਰ ਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਸੀ ਟੀ ਵੀ ਰਿ ਕਾ ਰਡਿੰ ਗ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓ ਏ ਉ ਹੋਟਲ ਵਿ ਚ ਇ ਕ ਮੁੰਡਾ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗ

ਰਲ ਫ੍ਰੈਂ ਡ ਨਾ ਲ ਰੰਗ ਲੀ ਆਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਅੰਦਰ ਲ ਮੇ ਪੈ ਕੇ ਰੰਗ ਲੀ ਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅਚਾ ਨ ਕ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿ ਸ ਵਾ ਲਿਆਂ ਨੇ ਰੇਡ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉ ਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਵਾ ਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਣ ਲਈ ਕਿ ਹਾ ਮੁੰ ਡਾ ਜਦੋਂ ਦ ਰਵਾ ਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਪੁਲਿ ਸ ਵਾਲਿ ਆਂ ਦੀ ਆਂ ਮਿ

ਨ ਤਾਂ ਵੀ ਕ ਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉ ਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ ਵਤ ਦੇ ਣ ਦੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿ ਸ਼ ਕਰ ਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾ ਰ-ਬਾ ਰ ਪੁਲਿ ਸ ਵਾਲਿ ਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆ ਫੀ ਮੰਗ-ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿ ਰ ਪੁ ਲ ਸ ਵਾ ਲਿ ਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁੰ ਡੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਵ ਨੀ ਦੇ ਕੇ ਬਖ ਸ਼ ਦਿੱ ਤਾ ਸੀ ਸੀਟੀ ਵੀ ਰਿ ਕੋਰਡਿੰ ਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ

ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਰਿਕੋ ਰ ਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਮੁੰਡਾ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗ ਰਲ ਫ੍ਰੈਂ ਡ ਨਾ ਲ ਰੰਗ ਲੀ ਆਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਅੰਦਰ ਲ ਮੇ ਪੈ ਕੇ ਰੰਗ ਲੀ ਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅਚਾ ਨ ਕ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿ ਸ ਵਾ ਲਿਆਂ ਨੇ ਰੇਡ ਮਾਰ

ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉ ਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਵਾ ਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਣ ਲਈ ਕਿ ਹਾ ਮੁੰ ਡਾ ਜਦੋਂ ਦ ਰਵਾ ਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਪੁਲਿ ਸ ਵਾਲਿ ਆਂ ਦੀ ਆਂ ਮਿ ਨ ਤਾਂ ਵੀ ਕ ਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉ ਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ ਵਤ ਦੇ ਣ ਦੀ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਫਿ ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਇਰਲ ਖ਼ਬਰ

ਨਵੀਂ ਖ਼ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੀ ਸੀਟੀ ਵੀ ਰਿ ਕੋਰਡਿੰ ਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਹੇ ਠ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਡੀ ਓ ਦੇਖ ਕੇ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧੰਨਵਾਦ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *